Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie

Dobrynin 217, 39-322 Rzemień

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://spdobrynin.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wiesław Jemioło, adres poczty elektronicznej dobryninsp@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 / 77 482 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie, Dobrynin 217, 39 – 322 Rzemień.

Budynek szkolny jest budynkiem dwukondygnacyjnym połączonym korytarzem z salą gimnastyczną. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jak również do sali gimnastycznej. Wejście główne do budynku szkoły jak również wejście alternatywne, a także wejścia do sali gimnastycznej nie posiadają żadnych barier architektonicznych.

Przed budynkiem (na placu szkolnym) znajduje się parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jednak istnieje możliwość łatwego parkowania.

Brak windy wewnętrznej umożliwiającej dostanie się na drugą kondygnację budynku.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

Ponadto szkoła wyposażona jest w domofon dzięki, któremu można uzyskać odpowiednią pomoc.

[Kotwica]  W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z systemem przyzywowym.

Na całym poziomie dolnym oraz górnym znajduje się hol oraz obszerny korytarz.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych sczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

W budynku znajduje się podświetlany system oznaczeń wyjść ewakuacyjnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 50
Utworzono dnia: 25.03.2021

Historia publikacji

  • 25.03.2021 08:47, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności